White Stripes Time to Unwind
                   20" x 6"
                     $200